ჩვენს შესახებ

მისია:

”ჩვენ გვსურს დავძლიოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური გაუცხოება და ხელი შევუწყოთ მათ საზოგადოებაში ინტეგრირებას”

მოკლედ ჩვენი ისტორია:

ბიბლიოთეკა ”თანადგომა” დაარსდა 1999 წელს, ფონდ ”ღია საზოგადოება საქართველო”-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. 2001 წლის 15 თებერვლიდან იგი რეგისტრირებულია როგორც არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ”თანადგომა”.

ორგანიზაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია და აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება.

საქმიანობა:

ორგანიზაცია თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მიმართულებებით:

  • კულტურულ-საგანმანათლებლო  პროგრამების განხორციელება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის:
  • ინკლუზიური განათლების პოპულარიზაცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში ჩართვის ხელშეწყობა;
  • ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა;
  • თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ადაპტური დამხმარე საშუალებების პოპულარიზაცია-დანერგვა   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებასა და სოციალურ ინტეგრაციაში;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესებისა და უფლებების დაცვა;
  • ჰუმანიტარული აქციების განხორციელება;

Comments are closed.